Action à l’ambassade de Grèce à Paris en soutien à Michailidis

[Français en dessous (action à l’ambassade de Grèce à Paris), English below]

Δράση στην Ελληνική Πρεσβεία στο Παρίσι για το Γιάννη Μιχαηλίδη ! ✊❤️

★ « Άμεση απελευθέρωση του αναρχικού συντρόφου μας Γιάννη Μιχαηλίδη!

Ενώ έχει εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του και έχει βασανιστεί άγρια από τα όργανα καταστολής του κράτους, ο Γιάννης Μιχαηλίδης τιμωρείται ακόμα για την συνεπή του στάση απέναντι στα πιστεύω του : το ελληνικό κράτος τον καταδικάζει σε καταχρηστικό εγκλεισμό ενώ σύμφωνα την ελληνική νομοθεσία, δικαιούται να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μετά από 67 ημέρες απεργίας πείνας που τσάκισαν την υγεία του και τον έφεραν στο χείλος του θανάτου, και μετά την οριστική απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τα αιτήματά του, ο Γιάννης πήρε τη δυσκολη και θαρραλέα απόφαση να αναστείλει τον αγώνα του. Απόφαση που θα ήταν εξίσου δύσκολη και θαρραλέα αν είχε αποφασίσει να συνεχίσει. Σεβόμαστε και στηρίζουμε την απόφασή του, καθώς είναι δική του, και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα του ενάντια σε ένα ταξικό και αυταρχικό σύστημα που θέλει τους εχθρούς του νεκρούς.

Τη στιγμή που το κίνημα αλληλεγγύης στον Γιάννη εντάθηκε στην Ελλάδα, οι σύντροφοι στη φυλακή ξεκίνησαν απεργία πείνας, οι δράσεις αναρχικών ομάδων πολλαπλασιαστηκαν με καταλήψεις δημαρχείων όπως στο Ηράκλειο, κατάληψη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης καθώς και με διάφορες συμβολικές δράσεις ενάντια σε τράπεζες και πολυεθνικές: Το κράτος παραμένει αποφασισμένο να κάνει τον Γιάννη παράδειγμα καταστολής των Ελλήνων αναρχικών. Καταδικάζουμε την αμείλικτη κρατική αδιαλλαξία καθώς και τις κυρώσεις εναντίον των συντρόφων μας. Καλούμε σε διεθνή αλληλεγγύη. Ενάντια στα συρματοπλεγματα και τις επαναπροωθήσεις όσων αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, ενάντια στην όλο και πιο αυταρχική και βίαιη αστυνομική καταστολή και την όλο και πιο συντριπτική δικαστική στάση κατά των ακτιβιστών: Ανανεώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον Γιάννη Μιχαηλίδη και καλούμε σε αποκεντρωμένες δράσεις αλληλεγγύης για την απελευθέρωση ΟΛΩΝ των κρατουμένων μας! Άμεση αποφυλάκιση του Γιάννη Μιχαηλίδη! Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά !

Αναρχικ@ χωρίς σύνορα »

★ « Libérez notre camarade Giannis Michailidis, anarchiste grec privé de ses droits !

Il est connu pour avoir visé le Parlement à coups d’arc et de flèches durant une manifestation le 23 février 2011, mais aussi pour avoir participé à plusieurs braquages de banques pour financer les luttes révolutionnaires en Grèce. Il a lutté aux frontières pour un accueil plus digne des réfugié.e.s syrien.ne.s, pour la fin des centres de rétention et plus généralement contre l’État capitaliste. Aujourd’hui, il paye le prix de sa solidarité et de son engagement : la réponse de l’État grec est l’enfermement.
Giannis a passé plus de 8 ans et demi en prison, et même subi de la torture. Malgré ses peines purgées, le pouvoir refuse de le libérer depuis plusieurs mois, sous prétexte qu’il refuse de renier ses engagements passés et de signer une promesse de ne jamais recommencer. En effet, Giannis a passé un tiers de sa peine initiale. Et donc selon la loi grecque, il devrait pouvoir être relâché en liberté conditionnelle. À l’issue de plusieurs procédures menées en vain par ses avocats face à l’État, Giannis a finalement débuté une grève de la faim le 23 mai dernier. Après 67 jours, son état de santé s’est tellement aggravé qu’il pouvait tomber dans un coma irréversible. Il a donc pris la décision difficile et courageuse de la suspendre, suite au refus définitif du tribunal d’accepter sa libération conditionnelle. Décision qui aurait été tout autant difficile et courageuse que s’il avait décidé de continuer.

Nous respectons et soutenons sa décision car c’est la sienne et nous exprimons notre solidarité avec sa lutte légitime et juste contre un système classiste et autoritariste qui veut voir ses ennemis morts.

Alors même que le mouvement social de solidarité envers Giannis s’est intensifié en Grèce, que des camarades en prison aient eux aussi entamé une grève de la faim, après de multiples actions d’organisations anarchistes, d’occupations de mairies comme à Héraklion, d’occupation de la chambre de commerce et de l’industrie, et de la bourse de travail, ainsi que plusieurs actions symboliques visant des banques et des multinationales : L’État refuse et reste décidé à faire de Giannis un exemple de répression envers les anarchistes grec.que.s.

Nous condamnons l’acharnement de l’État ainsi que les sanctions prises à l’égard de nos camarades. Nous invitons à une solidarité internationale. Contre les déploiements de barbelés pour repousser celleux contraint.es de fuir leur pays, contre la police toujours plus sécuritaire et violente, et face à la répression judiciaire toujours plus accablante envers les militant.e.s : Nous affirmons tout notre soutien à Giannis Michailidis, et appelons aux actions décentralisées de solidarité pour faire libérer TOU.TES nos prisonnier.es ! Liberté pour Giannis Michailidis ! Crève la taule, crève les CRAs et feu aux frontières !

Des no borders anarchistes »

★ « Free our Greek anarchist comrade Giannis Michailidis,
stripped of his rights!

He is known for aiming at the Parliament with a bow and arrow during a demonstration on 23 February 2011, but also for participating in several bank robberies to fund revolutionary struggles in Greece. He fought at the borders for a more dignified welcome of Syrian refugees, for the end of detention centers and more generally against the capitalist State. Today, he is paying the price of his solidarity and commitment: the Greek State’s response is imprisonment.

Giannis has spent more than 8.5 years in prison, and even suffered torture. Despite having served his sentences, the authorities have refused for several months to release him, on the pretext that he refuses to deny his past commitments and to sign a promise never to do it again. Indeed, Giannis has served one third of his original sentence. Therefore, according to Greek law, he should be released on parole.

After several unsuccessful proceedings by his lawyers against the State, Giannis finally started a hunger strike on 23 May. After 67 days, his health had deteriorated to the point that he could have fallen into an irreversible coma. He therefore made the difficult and courageous decision to suspend it, following the court’s final refusal to accept his parole. This decision would have been just as difficult and courageous asif he had decided to continue.

We respect and support his decision as it is his own and we express our solidarity with his legitimate and just struggle against a classist and authoritarian system that wants its enemies dead.

Even though the social movement of solidarity with Giannis has intensified in Greece, and comrades in prison have also started a hunger strike, after multiple actions by anarchist organisations, occupations of town halls as in Heraklion, occupation of the Chamber of Commerce and Industry, and of the Labour Exchange, as well as several symbolic actions against banks and multinationals: The State refuses and remains determined to make Giannis an example of repression against Greek anarchists.

We condemn the State’s relentlessness as well as the sanctions taken against our comrades. We call for international solidarity. Against the deployment of barbed wire to push back those forced to flee their country, against the ever more securitarian and violent police, and against the ever more overwhelming judicial repression of activists: We claim full support of Giannis Michailidis, and call for decentralized solidarity actions to free ALL our prisoners! Freedom for Giannis Michailidis! Shut down the prisons and burn the borders!

Anarchist no borders »